Gegevensbescherming

In dit privacybeleid vindt u als gebruiker van onze website en onze diensten informatie over de aard, de omvang en de doeleinden van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

We wijzen u er uitdrukkelijk op dat de verzending van gegevens via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsrisico’s met zich meebrengt en niet volledig tegen toegang door derden kan worden beveiligd.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
Duitsland

Telefoon: + 49 (0) 6805 – 9292 0
Fax: + 49 (0) 6805 – 9292 88
E-mail: datenschutz@ursapharm.de

Functionaris gegevensbescherming

De contactgegevens van onze data protection manager zijn:

Jeny Hesius
Steenovenweg 5
5708 HN Helmond
Data Protection manager
Telefoon: +31 (0) 492 472 472
E-mail: jeny.hesius@ursapharm.nl

Gegevensverwerking op onze website
Algemene informatie

We houden ons aan de wettelijke bepalingen. Gegevens worden uitsluitend overeenkomstig de wettelijke bepalingen doorgegeven aan derden.

Externe dienstverleners

Voor de levering van diverse diensten hebben we ten dele externe dienstverleners in de arm genomen (bijvoorbeeld reclamebureaus of transportbedrijven bij de uitvoering en afhandeling van prijsvragen of andere reclameacties, software providers voor e-mailmarketing).

Toegangsgegevens / server logfiles

Op grond van ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVG verzamelen wij gegevens over het gebruik van onze website (zogenaamde webserver logfiles).

Tot de verwerkte gegevens behoren IP-adres, tijdstip van toegang, type aanvraag, protocol, HTTP-status, referer, browsertype en -versie, besturingssysteem en melding van succesvolle toegang.

De gegevens worden ingezet voor statistische analyses ten behoeve van de bedrijfsvoering, de beveiliging en de optimalisatie van het aanbod.

De gegevens worden om veiligheidsredenen voor de duur van 3 dagen bewaard. Het IP-adres wordt uitsluitend geanonimiseerd opgeslagen.

Als een langere bewaartermijn vereist is omdat de gegevens worden gebruikt als bewijsmateriaal, worden de gegevens gewist na de definitieve oplossing van de aangelegenheid.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om op het apparaat waarmee de gebruiker onze website benadert (pc, smartphone en dergelijke), specifieke informatie over dat apparaat op te slaan. Enerzijds kunnen met deze gegevens websites gebruiksvriendelijker worden gemaakt, bijvoorbeeld door de aanmeldgegevens op te slaan. Anderzijds worden zo statische gegevens over het gebruik van de website verzameld en geanalyseerd met als doel verbetering van het aanbod.

U kunt invloed uitoefenen op het gebruik van cookies. De meeste browsers beschikken over een optie waarmee u het opslaan van cookies kunt beperken of zelfs geheel blokkeren. We wijzen u er echter op dat de functionaliteit van de website en met name de gebruiksvriendelijkheid zonder cookies beperkt kan worden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse van Google Inc. (“Google”). De gegevensverwerking vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVG (economische belangen: gebruik van de website, optimalisatie van het online aanbod).

Wij zetten Google Analytics uitsluitend in met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat IP-adressen uitsluitend beperkt verder worden verwerkt om uit te sluiten dat ze kunnen worden herleid tot personen. Dit houdt in dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, wordt geanonimiseerd. Slechts bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar geanonimiseerd.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die worden opgeslagen op uw computer en die helpen analyseren hoe u de website gebruikt. De gegevens over uw gebruik van deze website die door de cookies worden gegenereerd, worden in de regel overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en waarborgt aldus de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

In opdracht van de aanbieder van deze website zal Google de verzamelde gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om aan de aanbieder van de website andere services te leveren die samenhangen met het gebruik van de website en het internet.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt in uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk de functionaliteit van deze website niet in volle omvang kunt gebruiken.

Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de doorgifte aan Google van de gegevens die de cookie over uw gebruik van de website heeft gegenereerd (incl. uw IP-adres), en tegen de verdere verwerking door Google, door de browser add-on die onder de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief (of bij een bezoek aan de website met een mobiele browser) kunt u voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld en verwerkt door te klikken op de volgende link (Google Analytics deactiveren). Als u op de link klikt, wordt er een opt-out cookie op uw computer opgeslagen. Houd er rekening mee dat als u de cookies van uw apparaat wist, u opnieuw op deze link moet klikken.

Contact opnemen

Als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per contactformulier, e-mail of via ons Facebook account, worden uw gegevens voor behandeling van de vraag en eventuele vervolgvragen overeenkomstig artikel 6, onder b) AVG verwerkt. Uw gegevens worden gewist zodra wij uw vraag volledig hebben afgehandeld.
We wijzen u bovendien op het volgende:
Als farmaceutische onderneming zijn wij wettelijk verplicht vragen waarin gebeurtenissen worden geschetst die van belang zijn voor geneesmiddelen en medicinale producten, te verzamelen, te documenteren en zo nodig te melden aan de bevoegde instanties. Deze meldingen kunnen ook persoonsgegevens bevatten, bijvoorbeeld uw naam, woonplaats, informatie over uw gezondheid en dergelijke, voor zover u deze expliciet en vrijwillig aan ons heeft geopenbaard. Mogelijk is het noodzakelijk dat URSAPHARM contact met u opneemt om meer informatie te vragen. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder c) AVG in combinatie met § 3 MPSV (Duitse verordening voor medicinale producten en veiligheidsplan) en/of § 63 onder c) AMG (Duitse medicijnwet). Daarnaast zijn wij om redenen van geneesmiddelenbewaking verplicht in dit geval uw gegevens overeenkomstig wettelijke voorschriften minimaal 5 jaar voor controledoeleinden te bewaren. Na afloop van de wettelijke termijn worden uw gegevens gewist of geanonimiseerd.

Rechten van betrokkenen

U kunt onder het hierboven genoemde adres te allen tijde kosteloos informatie opvragen over de u betreffende persoonsgegevens die zijn opgeslagen. Daarnaast kunt u onder bepaalde voorwaarden inzage in of wissing van de u betreffende persoonsgegevens verlangen. Daarnaast kunt u in voorkomende gevallen recht hebben op beperking van de verwerking van uw gegevens en een recht op verkrijging of overdracht van de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare indeling.
Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming, heeft u daarnaast het recht de goedkeuring te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die op grond van uw goedkeuring tot de intrekking is uitgevoerd, blijft hierdoor onaangetast.

Recht van bezwaar

U heeft het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen een verwerking van u betreffende persoonsgegevens die berust op grond van artikel 6, lid 1, onder f). Met name tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing kan bezwaar worden gemaakt.

Recht van klachten

Daarnaast heeft u het recht om u met een klacht te wenden tot de hierboven genoemde functionaris voor gegevensbescherming of een toezichthoudende autoriteit.

De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit is:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Telefoon: 088 – 1805 250
Fax: 070-8888 501

Doorgifte van gegevens aan derde landen / buiten de EU

Als wij persoonsgegevens overdragen aan dienstverleners buiten de EU, doen wij dit uitsluitend voor zover de EU-commissie heeft besloten dat dit derde land een passend niveau van gegevensbescherming biedt, of er andere passende waarborgen voor gegevensbescherming worden geboden (bijvoorbeeld bindende bedrijfsinterne voorschriften voor gegevensbescherming of EU-standaardclausules inzake gegevensbescherming).